sib.org.ua

Тільки разом ми зможемо

Статут організації

СТАТУТ

Громадська організація  "Суспільні ініціативи Буковини"

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Громадська організація "Суспільні ініціативи Буковини" (далі за текстом - Організація) – громадська організація, створена на засадах добровільного волевиявлення, гуманності, самоврядності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів.

1.2. Діяльність Організації регулюється Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.3. Організація є неприбутковою громадською організацією і не має на меті одержання прибутку.

1.4. Організація здійснює свою діяльність на території України.

1.5. Організація співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети і напрямів діяльності Організації.

1.6. Організація є юридичною особою з дати її державної реєстрації, має печатку та штампи зі своїм найменуванням, поточні рахунки в установах банків, власну символіку та інші реквізити відповідно до чинного законодавства.

1.7. Організація може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації, виступає учасником цивільно-правових відносин, від свого імені може укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести відповідні обов'язки.

1.8. Організація веде статистичну звітність та подає фінансовим органам декларації та звіти про свої доходи та витрати згідно чинного законодавства України.

1.9. Організація не відповідає за фінансовими зобов’язаннями її членів. Члени не відповідають за фінансові зобов’язання Організації.

1.10. Втручання державних органів, установ та організацій, службових та посадових осіб у діяльність Організації так само, як і втручання Організації у їх діяльність не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.11. Офіційне найменування Організації:

  • українською мовою: Громадська організація "Суспільні ініціативи Буковини";
  • англійською мовою: Public organization"Social Initiatives of Bukovina"

Скорочене найменування Організації:

  • українською мовою: ГО "Суспільні ініціативи Буковини";
  • англійською мовою: PO "Social Initiatives of Bukovina".

       1.12. Юридична адреса Організації: 58000, м. Чернівці, вул. Переяславська, 9а, кв. 1.

2. Мета та НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян.

2.2. Організація для досягнення свої мети визначає перед собою такі напрями діяльності:

      1. сприяння захисту законних інтересів громадян;

2.2.2.   сприяння підтримці соціально незахищених верств населення, а також проведенню заходів щодо покращення їх життєдіяльності;

2.2.3.   захист законних трудових, політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав, інтересів та свобод працівників, фізичних та юридичних осіб;

2.2.4.   сприяння поширенню у суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей;

2.2.5.   сприяння втіленню ідей державного патріотизму та соціальної толерантності;

2.2.6.   сприяння формуванню у населення громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

2.2.7.   сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні місцевого самоврядування;

2.2.8.   сприяння розвитку спорту та формуванню спортивної культури, участь у заходах та акціях щодо покращення спортивної, екологічної, оздоровчої сфери суспільства;

2.2.9.   інформування громадськості про діяльність Організації через висвітлення в засобах масової інформації та шляхом розповсюдження поліграфічної продукції;

2.2.10. участь членів організації у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством;

2.2.11. участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування;

2.2.12. сприяння створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов для розвитку медичної галузі України;

2.2.13. збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем розвитку медичної галузі України, захисту прав людини, розбудови демократичного суспільства;

2.2.14. сприяння поглибленню професійної та наукової міжнародної співпраці фізичних та юридичних осіб;

2.2.15. створення оптимальних умов всебічного розвитку, реалізації творчого потенціалу спеціалістів всіх галузей народного господарства та співпраці з профспілками, у тому числі іноземними;

2.2.16. покращення демографічних показників, здоров'я населення регіону, підвищення якості надання медичних послуг згідно сучасних міжнародних стандартів шляхом посилення санітарно-просвітницької роботи, потенціалу медичних працівників та інтегрованої їх взаємодії із пацієнтами на засадах демократичного суспільства;

2.2.17. залучення фізичних та юридичних осіб усіх форм власності для виконання Організацією своєї мети;

2.2.18. сприяння підвищенню рівня захисту та наданню правової допомоги фізичним і юридичним особам, представникам релігійних, етнічних і національних спільнот і спілок (включно: спілки постраждалих від аварії на ЧАЕС, ветеранські спілки, профспілки тощо), у тому числі іноземним;

2.2.19. сприяння проведенню заходів по покращенню екологічної ситуації в країні та світі;

2.2.20. внесення пропозицій щодо покращення українського законодавства;

2.2.21. сприяння розробленню та забезпеченню реалізації довгострокових державних цільових та соціально-економічних програм;

2.2.22. заснування періодичних друкованих видань та інших засобів масової інформації;

2.2.23. здійснення підприємницької діяльністі безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації;

2.2.24. сприяння протидії та інформуванню спеціалізованих органів влади про виявлені факти проявів корупції, хабарництва та інших правопорушень;

2.2.25. внесення пропозицій, що випливають з мети Організації, до органів влади та управління;

2.2.26. сприяння відродженню та поширенню споконвічних народних традицій, ремесел, а також відновлення культурної спадщини;

2.2.27. сприяння розвитку історичному, релігійному, медичному, екологічному, зеленому туризму та іншим видам туризму в Україні;

2.2.28. самостійно або спільно з державними органами та іншими громадськими організаціями організовувати та сприяти проведенню соціальних, наукових, професійних, психологічних, спортивних, виховних та культурно-освітніх акцій, благодійних концертів, конференцій, семінарів, конкурсів тощо, а також участь у відповідних заходах за кордоном;

2.2.29. сприяння проведенню роз'яснювальної роботи у сфері чинного законодавства;

2.2.30. налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими громадськими організаціями, в тому числі й іноземними;

2.2.31. одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своєї мети;

2.2.32. організація зборів, семінарів, змагань, зльотів, конференцій для виконання цілей та завдань громадської організації;

2.2.33. сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників і науково-практичних коментарів з медичних, соціальних та економічних питань;

2.2.34. розробка і реалізація міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань Організації;

2.2.35. інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;

2.2.36. сприяння організації неприбуткових просвітницьких заходів, конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів та інших публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації та населення краю;

2.2.37. підтримка інших громадських організацій (об'єднань), надання допомоги в їх створенні.

2.2.38. проведення заходів щодо демократизації, захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства в Україні;

2.2.39. створення умов, сприяння та моніторинг Євроінтеграційних процесів в Україні;

2.2.40. благодійництво;

2.2.41. сприяння правовому та психологічному супроводу, соціальній адаптації інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників антитерористичної операції й учасників бойових дій, а також членів їх сімей.

3. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ, їх права та обов'язки

3.1. Членство в Організації є добровільним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, яким виповнилось 16 років.

3.3. Прийом в члени Організації здійснюється за особисто поданою заявою та рішенням Правління Організації.

3.4. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 30 календарних днів з дня подачі заяви. Прийнятому члену Організації видається посвідчення члена Організації, встановленого Правлінням Організації зразка.

3.5. Члени Організації мають право:

3.5.1. брати участь у діяльності Організації на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;

3.5.2. право голосу на засіданнях Загальних зборів;

3.5.3. обирати і бути обраними до органів управління Організації;

3.5.4. одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому порядку;

3.5.5. одержувати всі види консультативної і методичної допомоги, яку надає Організація, методичні посібники та інші матеріали, що видаються Організацією;

3.5.6. представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів, та інших громадян у державних органах та в неурядових організаціях;

3.5.7. вносити пропозиції та подавати запити до керівних органів Організації з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності Організації, та отримувати на них відповіді;

3.5.8. звертатися до Організації за захистом своїх соціальних та професійних прав, законних інтересів, зокрема з приводу необґрунтованого звинувачення щодо його дій;

3.5.9. користуватися культурними, соціально-побутовими та іншими благами, що надає Організація;

3.5.10. брати участь у роботі акцій, конференцій та інших заходах, що організовує Організація;

3.5.11. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.5.12. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.5.13. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадської організації та важливих питань державного і суспільного життя;

3.5.14. проводити мирні зібрання;

3.5.15. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.4.16. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.5.17. засновувати засоби масової інформації;

3.5.18. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань;

3.5.19. одержувати на умовах тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.5.20. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.5.21. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.5.22. здійснювати просвітницьку та навчально-методичну діяльність;

3.5.23. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.4.24. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.5.25. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.5.26. вільно та безперешкодно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

3.5.27. проводити громадські дослідження;

3.4.28. проводити (громадські) неурядові розслідування порушень прав та основоположних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності;

3.5.29. видавати в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію, яка пропагує принципи та ідеї «Організації»;

3.5.30. здійснювати благодійну діяльність;

3.5.31. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим уповноваженим органам, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;

3.5.32. запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції.

3.5.33. здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

3.5.34. бути, відповідно до чинного законодавства, виконавцем державного замовлення;

3.5.35. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

3.5.36. здійснювати інші права, не заборонені законом;

3.5.37. використовувати символіку Організації, за згодою Правління Організації, користуватись послугами створених Організацією підприємств і організацій на пільгових умовах;

3.5.38. вийти із членів Організації в порядку та на умовах, передбачених у цьому Статуті.

3.6. Члени Організації зобов'язані:

3.6.1. дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог Статуту та внутрішніх документів Організації;

3.6.2. сприяти реалізації мети Організації, поширенню інформації про її діяльність;

3.6.3. сприяти залученню в ряди Організації нових членів;

3.6.4. сприяти приведенню в дію рішень Загальних зборів та Правління Організації, дбати про зміцнення авторитету Організації, не допускати дій, що її дискредитують;

3.6.5. підтримувати Організацію матеріально (своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески або надавати пожертвування) та своєю участю у її діяльності, згідно з цим Статутом та внутрішніми документами Організації;

3.6.6. утримуватись від висловлювань від імені Організації чи з посиланням на своє членство в Організації, не узгоджених з Правлінням Організації;

3.6.7. утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації, а також її репутації;

3.6.8. перебувати на обліку в Правлінні Організації, оперативно повідомляти про зміну облікових даних;

3.6.9. відшкодувати згідно з чинним законодавством завдані майнові збитки Організації або її членам;

3.6.10. нести інші обов’язки відповідно до внутрішніх документів Організації.

3.7. Почесними членами Організації можуть бути вчені, журналісти, спортсмени, інші фахівці, державні та громадські діячі, які зробили значний внесок у розвиток суспільства та громадськості, а також допомагають діяльності Організації. Почесні члени Організації обираються Правлінням Організації за їх згодою та не сплачують членські внески.

3.8. Якщо член Організації здійснює особливий внесок у розвиток Організації, вагомо сприяє її діяльності, виконує активну роботу в Організації, Правління може призначати нагороди, використовувати засоби громадського заохочення згідно з внутрішніми документами Організації.

3.9. Членство в Організації припиняється за рішенням Правління Організації:

3.9.1. у випадку добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої заяви);

3.9.2. виключення із Організації за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин.

3.9.3. за порушення Статуту, невиконання обов'язків та інші дії, що негативно позначаються на діяльності Організації;

3.9.4. за систематичну несвоєчасну несплату членських внесків протягом 3-ох місячного періоду, якщо таке рішення буде прийнято.

3.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо суперечностей між ним і Організацією.

3.11. У разі невдоволення члена діяльністю Організації, її органів управління або одного з її членів, він може подати вмотивовану скаргу до Правління Організації, на яку Правління Організації в свою чергу зобов’язано в 14-ти денний термін, після перевірки фактів, надати аргументовану відповідь. У разі незадоволення оскаржувача наданою інформацією, він може подати клопотання про внесення питання до порядку денного на чергові Загальні збори, де буде прийняте остаточне рішення.

3.12. У випадку припинення членства, Організація зобов’язана вирішити всі відповідні організаційні питання протягом місяця. При виході або виключенні члена Організації з її складу матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

4. організаційна структура організації

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються Правлінням Організації не менше одного разу на рік або, в разі необхідності, за вимогою Правління Організації, Ревізійної комісії (Ревізора) або за вимогою ¾ кількості членів Організації. Орієнтовна дата Загальних зборів визначається на засіданні Правління Організації.

4.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

4.2.1. визначення напрямів діяльності Організації;

4.2.2. створення комітетів з основних напрямів діяльності Організації, затвердження Положення про них, спрямування їхньої роботи;

4.2.3. затвердження Статуту та внесення змін до нього;

4.2.4. заслуховування звітів про діяльність Організації та її структурних підрозділів;

4.2.5. обрання Голови, членів Правління та Ревізійної комісії Організації терміном на 3 роки, заслуховування звітів про їх діяльність;

4.2.6. визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій;

4.2.7. затвердження бюджету;

4.2.8. прийняття рішення про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії.

4.3. З питань, перерахованих в п.4.2. рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Організації, крім рішень, передбачених п.п. 4.2.3., 4.2.7., 4.2.8., які вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ¾ голосів присутніх членів.

4.4. Рішення, що прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для всіх членів Організації, в тому числі й для тих, які не брали участі у голосуванні, окрім випадків, коли ці рішення порушують положення Статуту Організації.

4.5. Дата, час, місце проведення та проект порядку денного Загальних зборів визначаються Правлінням Організації. Правління Організації не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів надсилає членам запрошення на засідання Загальних зборів, яке має містити відомості про дату, час і місце проведення Загальних зборів. Запрошення може бути надіслане у письмовій, електронній формі або в усній формі шляхом повідомлення. Кожен член Організації має право на внесення пропозицій про зміну або доповнення порядку денного Загальних зборів. Порядок денний та регламент роботи затверджується рішенням Загальних зборів на початку їх засідання.

4.6. У Загальних Зборах  беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

4.7. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням один раз на п’ять років. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

4.8. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.9. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

4.10. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.

4.11. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

4.12. Загальні збори уповноважені приймати рішення, якщо зареєстровані та беруть участь у роботі проста більшість членів Організації. Форма голосування визначається рішенням Загальних зборів.

4.13. Для присутності на засіданнях Загальних зборів Правлінням Організації можуть бути запрошені також інші особи з правом дорадчого голосу.

4.14. Роботою Загальних зборів керує Голова Правління.

4.15. Рішення, які прийняті на Загальних зборах, підписуються Головою та секретарем Загальних зборів, обраних на початку засідання.

4.16. На період між засіданнями Загальних зборів діяльністю Організації керує Правління Організації на чолі із Головою Правління.

4.17. Правління Організації є постійно діючим керівним органом Організації, який здійснює управління її поточною діяльністю.

4.18. До компетенції Правління Організації відноситься:

4.18.1. керівництво поточною діяльністю Організації;

4.18.2. скликання чергових та позачергових Загальних зборів;

4.18.3. прийняття/виключення з членів Організації;

4.18.4. облік членів Організації шляхом занесення в книгу реєстрації;

4.18.5. встановлення розміру та порядку сплати вступних та членських внесків для членів Організації;

4.18.6. здійснення контролю за своєчасною сплатою членами Організації членських внесків;

4.18.7. прийняття рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів, юридичних осіб (товариств, підприємств), затвердження Положення про їх діяльність;

4.18.8. затвердження штатного розкладу, визначення кола повноважень та ступеню відповідальності працівників апарату Організації, проведення розподілу обов’язків між ними;

4.18.9. подання на затвердження Загальним зборам звітів про діяльність Організації та виконання бюджету Організації;

4.18.10. присвоєння нагород членам Організації, використання засобів громадського заохочення;

4.18.11. здійснення господарського управління майном та коштами Організації в межах затвердженого бюджету;

4.18.12. здійснення інших функцій, передбаченіих цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Організації або делегованих Загальними зборами, а також функцій, що не віднесені до компетенції інших органів і посадових осіб Організації, але необхідні для забезпечення поточної діяльності Організації.

4.19. Правління Організації на договірній основі може найняти на роботу керуючого справами та працівників апарату для виконання окремих функцій, ведення бухгалтерського та податкового обліку, діловодства. Керуючий справами Організації несе повну матеріальну відповідальність за дії, внаслідок яких Організації завдано матеріальних або моральних збитків.

4.20. Засідання Правління є легітимним за присутності 2/3 членів Правління. Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління Організації, за рівного поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління.

4.21. До компетенції Голови Правління відноситься:

4.21.1 забезпечення виконання Статуту, рішень органів управління Організації, внутрішніх документів Організації у її практичній діяльності, а також поточних та перспективних планів діяльності Організації;

4.21.2. скликання чергових чи позачергових засідань Правління Організації, їх підготовка;

4.21.3. підписання офіційних, фінансових, банківських документів від імені Організації;

4.21.4. ведення справ від імені Організації з державними, громадськими та іншими органами і організаціями, а також з громадянами як України, так і інших держав, а також, при необхідності, делегування вищевказаних повноважень іншим членам Правління Організації;

4.21.5. управління поточною діяльністю Правління Організації;

4.21.6. здійснення інших дій, пов'язаних з забезпеченням оперативного керівництва діяльністю Організації.

4.22. У разі відсутності Голови Правління його обов’язки тимчасово виконує за його призначенням заступник Правління Організації.

4.23. Голова Організації здійснює оперативне управління справами в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.24. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на десять років, є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

4.25. Голова Організації:

4.25.1. діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами;

4.25.2. видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

4.25.3. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

4.25.4. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;

4.25.5. укладає та підписує від імені Організації договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

4.25.6. виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

4.25.7. організовує підготовку засідання Правління;

4.25.8. вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації;

4.25.9. звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах;

4.25.10. звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

4.26. Органом контролю за діяльністю Організації є Ревізійна комісія (Ревізор), яка обирається Загальними зборами з членів Організації строком на 2 роки.

4.27. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю Організації, перевіряє звіти, готує висновки за результатами перевірок, бере участь в декларуванні доходів та витрат Організації для представлення до податкових органів.

4.28. Ревізійна комісія (Ревізор) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Організації складає звіт та подає його на затвердження черговим Загальним зборам.

4.29. У разі необхідності, для здійснення ефективного керівництва поточною діяльністю Організації, рішенням Загальних зборів можливе розширення компетенції Голови Правління.

4.30. Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія (Ревізор). Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним зборам Організації та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

4.31. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

4.31.1. вимагати та отримувати від посадових осіб Організації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

4.31.2. складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації та подавати їх на затвердження Загальних зборів;

4.31.3. залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації;

4.31.4. вимагати скликання позачергових Загальних зборів Організації, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

4.32. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняють свою діяльність за рішенням Правління Організації.

4.33. Відокремлені підрозділи Організації створюються без статусу юридичної особи та керуються у своїй діяльності Положенням про відокремлені підрозділи, яке затверджується Правлінням Організації.

4.34. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

4.35. Відокремлені підрозділи закриваються за рішенням Правління Організації, яка повідомляє про дане рішення уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.2. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. В разі отримання Організацією фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, вона зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

5.3. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

5.4. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства, грантів, що мають цільовий характер. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.5. Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Організації можуть бути покладені на створені нею, відповідно до цього Статуту, керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації або передані громадським спілкам, утвореним за участю Організації.

5.6. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

5.7. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації, про зміни до Статуту Організації.

6.2 Зміни до Статуту приймаються Загальними зборами.

6.3 Рішення про зміни до Статуту Організації вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені підрозділи.

7.2. Рішення про утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів, призначення керівників та затвердження Положень про них приймається Правлінням.

7.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, благодійні концерти, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності.

9.2. Діяльність Організації може бути припинена в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (приєднання) або в результаті ліквідації.

9.3. Припинення діяльності Організації здійснюється:

  • за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
  • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

9.4. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

9.5. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань.

9.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення діяльності Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

9.7. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються, за рішенням Організації, на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.8. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднується (приєднуються) Організація (Організації), про згоду на таке приєднання.

9.9. Про прийняте рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про приєднання та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань.

9.10. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення, рішення щодо реорганізації Організації не може бути скасовано Організацією.

9.11. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

Нагору